Verder in 2021

Bericht van de stuurgroep.

 

Zoals bekend is eind december de uitkomst van de enquête en het draagvlak onderzoek publiekelijk gepresenteerd. In het draagvlak onderzoek staan een aantal adviezen verwoord, waar een reactie van de besturen op wordt verwacht. Tevens is aangegeven dat aan het eind van het eerste kwartaal in 2021 hierop terug zou worden gekomen.

Vanaf januari 2021 tot medio maart 2021, hebben beide schoolbesturen, zowel intern als met elkaar, diverse overleggen gevoerd. Tijdens deze overleggen is diverse informatie uitgewisseld en zijn de zienswijzen aan elkaar kenbaar gemaakt. De conclusie die hieruit is getrokken is unaniem, namelijk: we willen met elkaar door.

De vorm van hoe we met elkaar door willen is nog niet uitgekristalliseerd. Zorgvuldigheid is hierbij van cruciaal belang.  Vanuit dit kader wordt er een aanvullend advies ingewonnen bij een externe organisatie, met betrekking tot de meest passende vorm van samenwerking en hoe hier een duurzame invulling aan te geven.

Dat betekent niet dat het proces stil ligt, in tegendeel. De komende periode zal er geïnvesteerd  worden in het beter leren kennen van elkaar. Op bestuursniveau zijn hierin de eerste stappen gezet. Een logische vervolgstap is het elkaar ontmoeten van alle medewerkers. De beide directeuren zullen gezamenlijk de organisatie hiervan op zich nemen.

Het begin is er en we zien onze toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

Namens de beide schoolbesturen,

Sjouke Winia

Trijntje Stoker